Datum zadnje promjene: 02.03.2023. godine.

UVOD

Gi Group Staffing Solutions d.o.o. (u daljnjem tekstu: Gi Group) brine se o Vašoj privatnosti i zaštiti osobnih podataka.

Sukladno odredbama i učincima članaka 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (dalje u tekstu „GDPR“), Gi Group Staffing Solutions d.o.o. (u daljnjem tekstu također “Gi” ili “Društvo“) želi Vam pružiti informacije o svrsi, načinu i području komunikacije i otkrivanja osobnih podataka koji su dobiveni od strane kandidata odrasle dobi prilikom registracije na internetskoj stranici GI-ja (u daljnjem tekstu „internetska stranica“), internetskim stranicama drugih društava i društvenim mrežama, putem e-pošte ili prilikom intervjua u jednoj od agencija.

Ova obavijest definira koje osobne podatke prikupljamo od Vas i na koji način, informacije o pravnom temelju i svrsi namijenjene obrade, vremenu čuvanja podataka, načinu prijenosa i zaštite podataka, kao i o Vašim pravima u vezi sa zaštitom podataka.

 

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Kao korisnici naše web-stranice i usluga koje Vam pružamo, podatke koje ćemo obrađivati su podaci koje nam Vi dostavljate, a to podrazumijeva sljedeće:

 • Ime i prezime;
 • Adresa prebivališta;
 • JMBG;
 • E-mail adresa;
 • Broj telefona;

 

PRAVNI TEMELJ ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

Podatke prikupljamo direktno od Vas kada nam za to date pristanak, registriranjem u našu bazu podataka putem web-stranice i/ili na temelju ugovora zaključenog sa Vama.

Davanje pristanka za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno i možete ga opozvati u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utječe na dopuštenost obrade koja je vršena na temelju pristanka prije opoziva.

Odbijanjem davanja neophodnih podataka nećemo biti u mogućnosti pružiti Vam naše usluge.

 

NAČIN NA KOJI OBRAĐUJEMO PODATKE

Podaci koje nam dostavite koristiti će se kroz prikupljanje, bilježenje, razvrstavanje, grupiranje (odnosno strukturiranje), pohranjivanje, upodobljavanje ili mijenjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prijenosom (odnosno dostavljanjem), umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, uspoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 

SVRHA OBRADE PODATAKA

 • Vaši se podaci obrađuju za registraciju putem internetskih stranica Gi-ja, prilikom javljanja na oglas za konkretno upražnjeno radno mjesto koje je objavljeno na internetskoj stranici ili prilikom slanja otvorene molbe kandidata putem internetske stranice.
 • Pravni temelj koji se primjenjuje prilikom obrade Vaših osobnih podataka u svrhe opisane u točki 1.2. je izvršavanje ugovora sukladno članku 6. odjeljku 1. b) GDPR-a.
 • Vaši se podaci obrađuju prilikom javljanja na oglas za konkretno upražnjeno radno mjesto ili prilikom slanja otvorene molbe, u svrhu pretraživanja i selekcije kandidata, a točnije:
 1. Za radno mjesto privremenog radnika u našem klijentskom korisničkom društvu,
 2. Za izravno zapošljavanje u našem klijentskom društvu – trećoj stranki,
 3. Za izravno zapošljavanje u GI-ju,
 4. U vezi s aktivnim politikama ili mjerama zapošljavanja ili ugovorima o suradnji i/ili partnerstvu s operatorima na javnom i privatnom tržištu.

Vaši će se podaci također obrađivati kako bismo Vam bili u mogućnosti slati poruke tradicionalnim ili automatiziranim kontaktnim metodama, uključujući poruke o inicijativama za obuku povezanim s određenim radnim mjestom, bez obzira na to financira li ih društvo koje je naš klijent ili su financirane putem međustrukovnih sredstava.

Prilikom javljanja na oglas za konkretno upražnjeno radno mjesto, Vaši će se podaci obrađivati samo u odnosu na konkretni selekcijski postupak u kojemu se natječete kao kandidat, osim ako Društvo ne dobije Vašu privolu da ih zadrži i u svrhe popunjenja budućih slobodnih radnih mjesta.

 • Pravni temelj koji se primjenjuje prilikom obrade Vaših osobnih podataka u svrhe navedene u točki 1.4. je provedba predugovornih mjera koje su poduzete na Vaš zahtjev prema članku 6. odjeljku 1. b) GDPR-a.
 • Vaši se podaci također mogu obrađivati radi uspostave, ostvarivanja ili obrane naših prava u sudskim postupcima.
 • Pravni temelj koji se primjenjuje prilikom obrade Vaših osobnih podataka u svrhe navedene u točki 1.6. su naši legitimni interesi sukladno članku 6. odjeljku 1. f) GDPR-a.

Pravni temelj koji se primjenjuje na obradu posebnih kategorija osobnih podataka koji se odnose na Vas u iste svrhe je uspostava, ostvarivanje ili obrana prava u pravnom postupku sukladno članku 9. odjeljku 2. f) GDPR-a.

 

PERIOD ČUVANJA PODATAKA

 • U slučaju obrade podataka za registriranje putem internetskih stranica GI-ja te za potrebe pretraživanja i selekcije kako je opisano u odjeljku 1. u slučaju slanja otvorene molbe, podaci se uvode u bazu podataka društva i čuvaju na razdoblje od 30 mjeseci nakon njihova unosa, ili od datuma najnovije interakcije s internetskom stranicom (pristup, ažuriranje podataka ili učitavanje u Vaš životopis) ili agencijama, osim ako na upit prije isteka razdoblja početne pohrane ne pristanete na produljeno razdoblje pohrane podataka.
 • U slučaju obrade podataka za registraciju putem internetskih stranica GI-ja te za potrebe pretraživanja i selekcije kako je opisano u odjeljku 1. prilikom javljanja na konkretan oglas za upražnjeno radno mjesto, Vaši će se podaci uvesti u bazu podataka društva i pohraniti tijekom razdoblja trajanja selekcijskog postupka te, u slučaju negativnog ishoda, do zaključenja tog postupka, osim ako Društvu ne date privolu da ih zadržati za potrebe budućih slobodnih radnih mjesta. U tom će ih se slučaju pohraniti na razdoblje od 30 mjeseci (vidi točku 4.1.).
 • U slučaju obrade podataka za svrhe povezane s uspostavom, ostvarivanjem ili obranom zakonskog prava, kako je opisano u odjeljku 1., podaci će se upisati u povijesnu arhivu i čuvati tijekom trajanja spora te do trenutka isteka rokova za podnošenje žalbe.
 • U slučaju obrade podataka u dodatne svrhe opisane u točki 2.1., podaci će se unijeti u bazu podataka društva i pohraniti na razdoblje navedeno u točki 4.1. ili do vremena povlačenja Vaše privole.
 • Po isteku gore navedenih razdoblja pohrane, podaci će biti uništeni ili pretvoreni u anonimni format.

 

PRIJENOS PODATAKA

U svrhu obrade, Vaši podaci mogu se prenijeti i trećim licima, kao što su povezana pravna lica koja posluju u okviru Gi Group grupacije, kao i druga pravna lica sa kojima Gi Group ima zaključene poslovne ugovore.

Ukoliko prenosimo Vaše podatke trećim licima, prijenos i obrada podataka se vrši isključivo u skladu sa odredbama GDPR-a.

 

VAŠA PRAVA U VEZI SA ZAŠTITOM PODATAKA

Pravo na pristup – imate pravo da od Gi Group zahtjevate informaciju o tome obrađuje li Vaše osobne podatke, pristup tim podacima, kao i pravo na kopiju podataka koji se obrađuju.

Pravo na ispravku i dopunu – imate pravo da se netočni podaci o Vama bez nepotrebnog odlaganja isprave, kao i da se nepotpuni podaci dopune.

Pravo na brisanje podataka – imate pravo da od Gi Group zahtjevate da se Vaši osobni podaci izbrišu u skladu sa GDPR-om.

Pravo na ograničenje obrade – imate pravo da ograničite obradu podataka kod Gi Group ako osporavate točnost podataka, ako je obrada nezakonita, a protivite se brisanju podataka, i u drugim slučajevima.

Pravo na prenosivost podataka – imate pravo da od Gi Group primite osobne podatke koje ste nam prethodno dostavili i da te podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja od strane Gi Group, ako se obrada vrši na osnovu pristanka ili na osnovu ugovora.

Pravo na prigovor – imate pravo da podnesete prigovor Gi Group na obradu Vaših osobnih podataka. Možete zatražiti pristup podacima koji Vas se tiču, možete zatražiti da se isti prilagode, ponište ili da se obrađivanje istih ograniči. Možete se usprotiviti obradi i prosljeđivanju podataka kontaktiranjem voditelja obrade podataka putem pošte ili slanjem e-pošte na: hr.privacy@gigroup.com

Pravo na pritužbu nadzornom organu – možete podnijeti zahtjev nadležnom nadzornom tijelu i ostvariti svoja druga prava prema propisima koji se primjenjuju.

 

MJERE ZAŠTITE

Poštujemo načela i propise u vezi sa zaštitom osobnih podataka i nastojimo obraditi samo neophodne osobne podatke.

Gi Group primjenjuje sve potrebne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere kako bi osigurao da se obrada osobnih podataka vrši u potpunosti u skladu sa GDPR-om.

Mjere zaštite imaju za cilj osigurati učinkovitu primjenu načela zaštite osobnih podataka kako bi se ispunili zahtjevi za obradu propisani GDPR-om i istovremeno zaštitila Vaša prava i slobode od neovlaštenog korištenja, gubitka ili objavljivanja osobnih podataka.

Samo ovlašteni suradnici i zaposlenici Gi Group-e imaju uvid u Vaše podatke i mogu ih koristiti isključivo na način koji je u skladu sa ovom Politikom privatnosti i GDPR-om.

 

IZMJENE POLITIKE O PRIVATNOSTI

Gi Group zadržava pravo da izvrši izmjene i dopune Politike privatnosti.

Zadnji datum izmjena Politike privatnosti nalazi se na vrhu početne stranice.

 

KONTAKTNI PODACI VODITELJA OBRADE

Voditelj obrade osobnih podataka je Wyser d.o.o, Gajeva 2B, Zagreb, u osobi svojeg pravnog zastupnika.

 

KONTAKTNI PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA (SZP)

Službenik za zaštitu podataka [SZP] može se naći na adresi Gajeva 2B, Zagreb, adresa e-pošte: hr.privacy@gigroup.com

Korištenje usluga naše web-stranice i obrada osobnih podataka nije namijenjena licima mlađim od 15 godina.

 

ZNAČAJNI DOKUMENTI

Gi Group Staffing Solutions – Odluka o imenovanju službenika_GDPR

Wyser – Odluka o imenovanju službenika_GDPR

OD&M – Odluka o imenovanju službenika_GDPR